BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı Madde 1 - 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4630 sayılı kanunla değişik 42. Maddesi ve "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" hükümlerine göre merkezi İstanbul'da olmak üzere " Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM)" adı altında bir meslek birliği kurulmuştur. Bu Meslek Birliği "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" ün 7 maddesi uyarınca Sinema Eserleri Sahipliği alanında faaliyet gösterir. Birliğin Amacı Madde 2 - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin amacı; Üyelerinin, gibi tespit edildiği materyale bakılmaksızın elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen hangi taşıyıcı ortama ve kayıt formatına tespit edilmiş veya edilecek olursa olsun ; yasalarımıza göre "Sinema Eseri" veya "Sinematografik Eser" sayılacak her türlü eserin sahipleri; a) Yönetmen b) Senaryo Yazarı c) Özgün Müzik Bestecisi d) Diyalog Yazarı 1- Hak sahipliğinden kaynaklanan ortak çıkarlarını korumak, 2-Kanun ile tanınmış hakların idaresini, takibini ve 3-Alınacak telif ücretlerinin ve tazminatlarının tahsili ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır. Birliğin Kurulması Madde 3 - Tüzüğün 8. maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunur. Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı taktirde Birlik, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır. Geçici Yönetim Kurulu Madde 4 - Geçici Yönetim Kurulu, Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler. Geçici Yönetim Kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre Genel Kurula tanınan yetkileri kullanabilir. Tüzel Kişilik Madde 5 - SETEM (Sinema ve Televizyon Eserleri Sahipleri Meslek Birliği); Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin, Bakanlığa verilmesi ile tüzel kişilik kazanır. İlk Genel Kurul Toplantısı Madde 6 - Birlik, Kültür Bakanlığına başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk Genel Kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde Birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır. İlk Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için Yönetim, Denetim,Teknik-Bilim ve Haysiyet Kurulları asıl üye sayısının en az iki katı kadar asıl üye bulunması gereklidir. Üyelerin temsili ve haklarının takibi Madde 7 - Meslek Birliği, Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle ilişkilerinde, Birliğe kayıtlı eser sahibi üyelerini haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir. Eser sahipleri Birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak da takip edebilirler. ESER SAHİPLERİNİN Kanunla tanınmış hakları, ülke içinde Tüzük gereğince kurulan Meslek Birlikleri dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafında takip edilemez. Eserlerin ve Yayınların İzlenmesi Madde 8 - Birlik, üyelerine ait fikir ve sanat eserlerinin ve yayınlarının kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.